Kestävää ulkoilua

27.04.2021 | Anneli Leivo, Mari Parikka-Nihti

Suomen Latu edistää toiminnallaan kestävää kehitystä.

Kestävän kehityksen toteuttaminen on jokaisen oikeus ja velvollisuus. Sitä työtä ei voida tehdä vain jonkun toisen toimesta. 

Kestävän kehityksen perinteinen määritelmä on tehty jo yli 30 vuotta sitten:

"Kestävä kehitys on kehitystä, joka tyydyttää nykyhetken tarpeet viemättä tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa." (Brundtland 1987). 

Vaikka määritelmää on eri näkökulmista tulkittu eri tahojen tarpeisiin, on perusidea säilynyt samana. 

Kestävä kehitys on yleensä jaettu ekologiseen, sosiokulttuuriseen ja taloudelliseen kestävyyteen. Tämä tarkoittaa, että ympäristö, ihminen ja talous otetaan tasavertaisesti huomioon päätöksenteossa ja toiminnassa. 


Ulkoilujärjestö Suomen Latu edistää arvoillaan ja toiminnallaan erityisesti sosiokulttuurista ja taloudellista kestävyyttä. Toiminta edistää ihmisten terveyttä, elämäniloa, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. 

Suomen Ladun ja jäsenyhdistysten toiminta edistää myös yhteiskunnan taloudellista kestävyyttä, sillä toiminnan tuottamista terveyshyödyistä hyötyy koko yhteiskuntamme pienempinä sairaanhoidon kuluina. 

Nykyään on ymmärretty, että ekologinen kestävyys on kaiken inhimillisen elämän perusta ja siksi sen merkitys korostuu. Muun muassa ympäristöministeriö nostaa kestävän kehityksen perusehdoksi luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemien toimivuuden säilyttämisen sekä ihmisen taloudellisen ja aineellisen toiminnan sopeuttamisen luonnon kestokykyyn. 

Suomen Latu ohjaa kaikessa toiminnassaan ulkoilijoita kokonaisvaltaisesti ympäristövastuullisiin toimintatapoihin: ulkoilu omin lihasvoimin tapahtuvana toteuttaa jo sinällään ekologista kestävyyttä, lähiulkoilu ei useinkaan edellytä matkustamista,  jokamiehenoikeuksia vaalitaan ja tarpeetonta luonnon kulumista vältetään. 

Nämä aiheet ovat sisäänkirjoitettu myös järjestön arvoihin

Toisaalta ulkoilulla on myös negatiivisia suoria ja välillisiä vaikutuksia ekologiseen kestävyyteen, kuten ulkoiluvälineiden tuotannon ympäristövaikutukset ja ulkoilun paineen vaikutus luonnon monimuotoisuuteen. 


Suomen Latu on tehnyt joulukuussa 2020 yhteiskuntasitoumuksen, jonka tavoitteena on vakiinnuttaa kestävä kehitys entistä vahvemmin osaksi Suomen Ladun sekä sen jäsenyhdistysten toimintakulttuuria. Konkreettisena tavoitteena on tuottaa Suomen Ladulle ja sen jäsenyhdistyksille kestävän kehityksen suunnitelma toimintavinkkien ja itsearvioinnin kera.  

Yhteiskuntasitoumusta tehtäessä kestävän kehityksen suunnitelman painopistealueiksi nousivat julkinen liikenne ja liikkuminen, varusteet ja välineet, ruoka, roskat ja kierrätys, ulkoilupaikat ja ulkoilun vastuullisuus. Suunnitelmassa tarkastellaan myös järjestön vahvuuksia – sosiokulttuurista ja taloudellista kestävyyttä. Suomen Latu on kaikille avoin, tasa-arvoinen ja ulkoilun hyvinvoinnin viestiä edistävä järjestö. 


Luitko jo nämä jutut?